Oplysninger til brug for Copydan

Tobias Rahim og Sebastian Birk: National Romantik 2021.
2020
Produktionsselskab: Sony Music Flow.
Producent: Mikkel Kehlet.
Instrueret af Tobias Rahim og Sebastian Birk.
Bringes i henhold til aftale mellem undervisningsministeriet og Copydan. 

Niels Hav: En bristefærdig.
Den iranske sommer.
Gyldendal, 1990.

Rebecca Bach-Lauritsen: Sociale medier.
Jyske Bank TV, 2021.

Øjvind Hesselager: Bla bla bothsidesism.
Kommunikationsforum.dk den 19. januar 2022.

Jesper Termansen: Lytternes og seernes redaktør – Halvårsrapport for andet halvår 2019.
dr.dk den 25. marts 2020.

Nils Gunder Hansen: Er der noget dansk litteratur efter 1950, der er værd at læse?
Kristeligt Dagblad den 3. juni 2022.

J.P. Jacobsen: Uddrag af Fru Marie Grubbe.
Udgivet 1876.

Jacob Ejersbo: Uddrag af Nordkraft.
Gyldendal, 2002.

Asta Olivia Nordenhof: Uddrag af det nemme og det ensomme.
Basilisk, 2013.Opgave 5

Reflekterende artikel


Ældre og nyere litteratur

Skriv en reflekterende artikel, hvor du undersøger, hvilke forskelle der er mellem ældre litteraturs kvaliteter og nyere litteraturs kvaliteter. I din artikel skal du inddrage Er der noget dansk litteratur efter 1950, der er værd at læse? (tekst 5a) og gå i dybden med mindst ét af følgende tekstuddrag: Fru Marie Grubbe (tekst 5b), Nordkraft (tekst 5c) og det nemme og det ensomme (tekst 5d).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:

 • at reflektere over, hvilke forskelle der er mellem ældre litteraturs kvaliteter og nyere litteraturs kvaliteter. Du kan i dine refleksioner fx komme ind på fortælleteknik, sprog, genre og tematik. Du skal inddrage en eller flere pointer fra Er der noget dansk litteratur efter 1950, der er værd at læse (tekst 5a). 
 • at inddrage og gå i dybden med mindst ét af tekstuddragene Fru Marie Grubbe (tekst 5b), Nordkraft (tekst 5c) og det nemme og det ensomme (tekst 5d). Du må gerne inddrage ét eller flere andre litterære eksempler.
 • at skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og til din egen tanke- og skriveproces.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Der hører fire tekster til opgaven.

Tekst 5a, 5b, 5c og 5dOpgave 4

Debatterende artikel


Klimajournalistik

Skriv en debatterende artikel, hvor du undersøger, hvordan klimaforandringer dækkes bedst journalistisk. I din artikel skal du diskutere og debattere emnet ved bl.a. at inddrage Bla bla bothsidesism (tekst 4a) og Lytternes og seernes redaktør – Halvårsrapport for andet halvår 2019 (tekst 4b).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:

 • at diskutere og debattere, hvordan klimaforandringer dækkes bedst journalistisk, idet du bl.a. inddrager hovedsynspunkter og argumenter fra Bla bla bothsidesism (tekst 4a) og Lytternes og seernes redaktør – Halvårsrapport for andet halvår 2019 (tekst 4b).
 • at underbygge dine synspunkter ved at inddrage eksempler på, hvordan klimaforandringer kan dækkes journalistisk.
 • at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Der hører to tekster til opgaven.

Tekst 4a og 4bOpgave 3

Analyserende artikel


Den overbevisende og vedkommende tale

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan man kan gøre en tale overbevisende og vedkommende. I din artikel skal du analysere, fortolke og vurdere Sociale medier (tekst 3a og 3b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

 • at analysere og fortolke de retoriske og sproglige virkemidler, der anvendes i Sociale medier (tekst 3a og 3b). Kom herunder ind på, hvad der er talens budskab.
 • at vurdere, hvorvidt talen er overbevisende og vedkommende. Du kan vælge at perspektivere til en eller flere andre taler.
 • at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Der hører to materialer til opgaven (medieklip og transskribering).

Tekst 3b

3a. Rebecca Bach-Lauritsen: Sociale medierOpgave 2

Analyserende artikel


Fortællinger fra blokken

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fortællinger, der foregår i boligblokke eller lignende miljøer. I din artikel skal du analysere og fortolke En bristefærdig (tekst 2) og på baggrund heraf perspektivere til et eller flere andre eksempler på fortællinger, der foregår i et lignende miljø. 

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

 • at analysere og fortolke novellen, herunder fremstillingen af miljøet og forholdet mellem jegfortælleren og Riggi. Kom i den forbindelse ind på dialogen mellem de to søstre.
 • at perspektivere til en eller flere andre fortællinger, der foregår i boligblokke eller lignende miljøer.
 • at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Der hører én tekst til opgaven.

Tekst 2Opgave 1

Analyserende artikel


Forestillinger fra romantikken

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan forestillinger fra romantikken kan indgå i nyere tekster. I din artikel skal du analysere og fortolke uddraget af National Romantik 2021 (tekst 1).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

 • at analysere og fortolke de filmiske virkemidler i uddraget af National Romantik 2021
  (tekst 1), herunder hvordan forestillinger fra romantikken indgår i fremstillingen af Tobias Rahim.
 • at vurdere, hvilken rolle filmens titel National Romantik 2021 og del 3’s titel ”Barnet” spiller. Du kan perspektivere til en eller flere andre tekster (fx skønlitteratur, billedkunst, reklamer), hvori der indgår forestillinger fra romantikken.
 • at formidle din forståelse af filmen klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).


1. Tobias Rahim og Sebastian Birk: National Romantik 2021

National Romantik 2021 er en dokumentarfilm om den dansk-kurdiske kunstner Tobias Rahim. Dokumentaren indledes med et tekstskilt, hvor der står: ”Fynsk mor. Kurdisk far. Født i Århus. Tog til København for at søge lykken!”
Filmen har en samlet varighed på 20:28 minutter og er inddelt i tre dele. Uddraget er filmens sidste del, som har titlen ”Barnet” (13:57-20:28).
Indholdsfortegnelse

Du skal besvare én af opgaverne 1 - 5. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

 

Analyserende artikler

Opgave 1:
Forestillinger fra romantikken
1. Tobias Rahim og Sebastian Birk: National Romantik 2021 (medieklip)

Opgave 2:
Fortællinger fra blokken
2. Niels Hav: En bristefærdig

Opgave 3:
Den overbevisende og vedkommende tale
3a.  Rebecca Bach-Lauritsen: Sociale medier (medieklip)
3b.  Rebecca Bach-Lauritsen: Sociale medier (transskribering)


Debatterende artikel

Opgave 4:
Klimajournalistik
4a.  Øjvind Hesselager: Bla bla bothsidesism
4b.  Jesper Termansen: Lytternes og seernes redaktør – Halvårsrapport for andet halvår 2019

 

Reflekterende artikel

Opgave 5:
Ældre og nyere litteratur
5a.  Nils Gunder Hansen: Er der noget dansk litteratur efter 1950, der er værd at læse?
5b.  J.P. Jacobsen: Uddrag af Fru Marie Grubbe
5c.  Jakob Ejersbo: Uddrag af Nordkraft
5d.  Asta Olivia Nordenhof: Uddrag af det nemme og det ensomme

Om de tre opgavegenrer

Artiklen som genre

De tre opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger inden for den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem.

En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, og den åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.

I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, det vil sige i din tekst oplyse om forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender dem eller sidder med hæftet fra den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst, eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal, Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Du skal også, hvis opgaven kræver det, gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser hvilke synspunkter og argumenter, der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el. lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.

Reflekterende artikel
Når du skriver en reflekterende artikel, skal du undersøge og reflektere over et danskfagligt emne eller spørgsmål. At reflektere vil sige at tænke, overveje og undre sig, og målet med artiklen er dels at formidle denne refleksion, dels at få læseren til at reflektere sammen med dig.
Du skal gennem din artikel vise, at du både kan formulere abstrakte overvejelser over emnet og præsentere og inddrage konkrete eksempler, som du kobler til dine abstrakte overvejelser. De konkrete eksempler vil du blive bedt om at hente fra det tilknyttede tekstmateriale (mundtligt, skriftligt eller multimodalt), men derudover kan eksemplerne også være egne iagttagelser, erfaringer og oplevelser, noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el. lign., som du inddrager. Du vil ofte blive bedt om at gå i dybden med en del af det udleverede materiale. Det betyder ikke, at du skal foretage en fuldstændig analyse af materialet, men at du skal kunne uddrage en eller flere vigtige analytiske pointer, som du kan koble til dine abstrakte overvejelser om emnet og anvende som eksempler.

Kendetegnende for den gode reflekterende artikel er, at den er drevet af en personlig stemme, som er opmærksom på at få læseren til at tænke med. Man vil derfor sige at den reflekterende artikel er dialogisk, og at refleksionerne åbner emnet og viser, hvordan du gennem din tanke- og skriveproces bliver gradvist klogere på dit emne sammen med læseren.
Typiske skrivehandlinger: Undersøge, overveje, give konkrete eksempler, reflektere, metareflektere, filosofere.
Delvist beslægtede genrer: Essays, new journalism, blogs, litterære dagbøger, filosofiske skrifter.Vejledning

Vejledning specielt til dette opgavesæt

Dette opgavesæt indeholder fem opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter. 
Dansk A

Tirsdag den 16. maj 2023

Kl. 9.00-14.00