Samfundsfag A
Ny ordning

2. del
Udleveres efter 40 minutter


Mandag den 31. august 2020
kl. 9.00-15.00Under pres


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, af fællesdelen (samlet) vejer cika 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

NB.
Dette opgavesæt er udarbejdet før den 1. november 2019.
Hvis du mener, at udviklingen siden da påvirker problemstillingerne, kan du inddrage aktuelle synspunkter og vurderinger i din besvarelse.Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare nogle af de forskelle på mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked, der kommer til udtryk i tabel 1 og tabel 2.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Hvad kan der på baggrund af tabel 3 udledes om meningsmålingens evne til at forudsige valgresultatet for de fem udvalgte borgerlige partier ved folketingsvalget 2019, og hvad kan forklare eventuelle forskelle mellem meningsmålingen og valgresultatet 2019?
Besvarelsen skal understøttes af beregninger af den statistiske usikkerhed ved et konfidensniveau på 95 %, og du skal anvende viden om kvantitativ metode.
Delopgave A


Det borgerlige Danmark

2. Sammenlign de syn på et borgerligt Danmark, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3.
Du skal anvende viden om ideologier samt værdi- og fordelingspolitik.
3. Diskutér blå bloks muligheder og begrænsninger i forhold til at opnå en øget vælgertilslutning ved næste folketingsvalg.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A4 og videoklippet i bilag A5.
Du skal anvende viden om partiadfærd og vælgeradfærd.
Delopgave B


Trivsel blandt børn og unge i Danmark

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (figur 1, figur 2, figur 3, figur 4, tabel 1) og B2 kan udledes om børn og unges trivsel i Danmark.
Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag B1 og B2 til at undersøge børn og unges trivsel i Danmark.
3. Diskutér unges muligheder og begrænsninger i forhold til selv at påvirke deres trivsel i det senmoderne samfund.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B3 og B4.
Du skal anvende sociologiske teorier med fokus på forholdet mellem aktør og struktur.
Delopgave C


Det danske arbejdsmarked

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (figur 1, tabel 1, tabel 2, figur 2, figur 3, figur 4) kan udledes om udviklingen på det danske arbejdsmarked.
Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal.
Du skal anvende viden om arbejdsmarkedsforhold.
3. Skriv et notat til lederen af Liberal Alliance, der sætter ham i stand til at argumentere imod nogle af de syn på reformer på arbejdsmarkedet, der kommer til udtryk i bilag C2.
Du skal anvende viden om arbejdsmarkedsforhold og ideologi.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Tabel 1: Statistikbanken. 2018.
  Tabel 2: Et kønsopdelt arbejdsmarked: Udviklingstræk, konsekvenser og forklaringer. SFI. 2013.
1b: Tabel 3: Kilde: YouGov og dr.dk.


Delopgave A: Det borgerlige Danmark

A1: Laura Friis Wang: ”Dansk Folkeparti er det borgerlige Danmark”.
Information. 25.6.2019. Uddrag.
A2: Laura Friis Wang: ” 14 år med blåt flertal har ikke gjort Danmark markant mere liberalt”.
Information. 8.6.2019. Uddrag.
A3: Laura Friis Wang: ”Vi har i for høj grad set udlændingeområdet som det, der kunne sikre flertallet”.
25.6.2019. Uddrag.
A4: Surveybanken. Valgundersøgelsen 2019
A5: Debatten: ”Har Mette magten?”
DR. 6.6.2019. Uddrag.


Delopgave B: Trivsel blandt børn og unge i Danmark

B1: Figur 1: Børneindblik. Analyse fra Børnerådet: Sociale forskelle i sundhed blandt børn. 2017.
Figur 2: Det nationale forskning og analysecenter for velfærd. Børn og unge i Danmark – velfærd og trivsel. 2018.
Figur 3: Børneindblik. Analyse fra Børnerådet: De pressede unge trives dårligere end andre unge. 2018.
Figur 4: Danmarks Statistik. 2017.
Tabel 1: Det nationale forskning og analysecenter for velfærd. Børn og unge i Danmark – velfærd og trivsel. 2018.
B2: Lotte Ladegaard: ”Vores samfund gør unge syge”.
POV. international. 1.5.2018. Uddrag.
B3: Børneindblik. Analyse fra Børnerådet: Pres på ungdomslivet. 2018.
B4: Lisbeth Knudsen: ”Unges mistrivsel kræver samme fokus som kræftpakkerne”.
Altinget.dk. 14.12.2018.Uddrag.


Delopgave C: Individets ansvar

C1: Figur 1: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Den flyvende humlebi. 2019.
Tabel 1: Samfundsstatistik 2018.
Tabel 2: Samfundsstatistik 2018 og Statistikbanken 2018.
Figur 2: Danske A-kasser. 2017.
Figur 3: Forsikring & Pension. 2018.
Figur 4: Kraka. 2018.
C2: Tor Birk Trad: ”Skal alle være en del af arbejdsstyrken for enhver pris?”.
Information. 5.1. 2017. Uddrag.
LYD