Samfundsfag A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet
Gammel ordningTorsdag den 30. august 2018
2. del kl. 10.00-15.00
Ansvar


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare danskernes holdning til skattelettelser, som den kommer til udtryk i tabel 1.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Hvad kan der af figur 1 udledes om forholdet mellem alder og brugen af sociale medier i den danske befolkning?
I besvarelsen skal du anvende relevante sociologiske begreber.
Delopgave A


EU og Tyrkiet

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (tabel 1, tabel 2, figur 1, figur 2 og figur 3) og supplerende materiale kan udledes om forholdet mellem EU og Tyrkiet.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.
Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.
3. Du er politisk rådgiver for EU’s repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Federica Mogherini. Skriv et notat, der sætter hende i stand til at overbevise medlemslandene om, at Tyrkiet skal optages som medlem af EU.
I notatet skal du tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A2, og du skal anvende økonomisk og politisk viden om EU.
Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.
Delopgave B


Dannelse og sociale medier

2. Sammenlign de opfattelser af de digitale mediers betydning for forholdet mellem individ og fællesskab, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3.
I sammenligningen skal du anvende viden om mediernes betydning for identitetsdannelsen i det senmoderne samfund.
3. Diskutér, i hvilket omfang det er muligt ved hjælp af sociale medier at øge den demokratiske deltagelse blandt unge.
I diskussionen skal du tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B4, og du skal anvende sociologiske teorier.
Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.
Delopgave C


Produktionen flyttes hjem

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (tabel 1, figur 1, figur 2, figur 3 og tabel 2) og supplerende materiale kan udledes om årsagerne til, at danske industrivirksomheder flytter produktionen tilbage til Danmark.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om virksomheders konkurrenceevne.
Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.
3. Diskutér, hvorvidt indførelsen af robotteknologi vil fremme beskæftigelsen i Danmark.
I diskussionen skal du tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C2, og du skal anvende viden om produktivitet og det økonomiske kredsløb.
Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Norstat for Altinget 6.-9. maj 2016. 1004 personer er blevet spurgt: ”Hvis Folketinget beslutter sig for at gennemføre skattelettelser, hvordan mener du så, de bør fordeles?”
1b: It-anvendelse i befolkningen 2015. Danmarks Statistik.


Delopgave A: EU og Tyrkiet

A1: Tabel 1 og tabel 2: Eurostat. 2016.
Figur 1: Pew Research Center. 2015.
Figur 2 og figur 3: German Marshall Fund. 2015.
A2: TV2 News: ”Derfor er Tyrkiet EU’s smertensbarn”.
18.7.2016.


Delopgave B: Dannelse og sociale medier

B1: Rasmus Hagedorn-Olsen: ”De digitale medier dræber vores evne til fordybelse”.
Politiken. 25.9.2013. Uddrag.
B2: Jais Nørgaard: ”Forsker om vores mobiladfærd: De fraværende er nærværende et andet sted”.
DR 23.8.2016. Uddrag.
B3: Kirsten Drotner: ”Digital dannelse er mere end beskyttelse”.
Politiken 6.8.2016. Uddrag.
B4: Tv-Ishøj: ”Øget digital og demokratisk dannelse”.
8.3.2016.


Delopgave C: Produktionen flyttes hjem

C1: Tabel 1: Dansk Metal 2015 og Danmarks Statistik.
Figur 1: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter. April 2015.
Figur 2: Eurostat. 2016.
Figur 3: Ugebrevet A4. 9.6.2016.
Tabel 2: IFR: International Federation of Robotics. 2016.
C2: TV2: ”Overraskende udvikling. Robotter skaber flere jobs”.
9.4.2014.
LYD