Printversion

Download printversion her.





Delopgave C

Sikkerhed i Europa

2. Sammenlign de syn på årsagerne til og konsekvenserne af Finlands og Sveriges optagelse i NATO-alliancen, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3.
I sammenligningen skal du anvende teorier om international politik.

3. Du er politisk rådgiver for den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Skriv et notat til Lars Løkke Rasmussen, som sætter ham i stand til at formulere en strategi for, hvordan Danmark som småstat skal agere i en multipolær verdensorden. 
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende viden om mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik.





Delopgave B

Velfærdsstatens udfordringer

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (figur 1, figur 2, figur 3, figur 4, tabel 1 og tabel 2) kan udledes om udfordringerne for fremtidens velfærdssamfund i Danmark.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal.
Du skal anvende viden om den universelle velfærdsmodel.

3. Diskutér fordele og ulemper ved Liberal Alliances økonomiske plan i forhold til at håndtere velfærdsstatens udfordringer.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B2, og du skal anvende viden om politiske ideologier.





Delopgave A

Unges valg af uddannelse

2. Undersøg, hvad der af bilag A1 (figur 1, tabel 1, figur 2 og figur 3) og A2 kan udledes om unges forestillinger om og valg af uddannelse i det senmoderne samfund.
Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag A1 og A2 til at undersøge unges forestillinger om og valg af uddannelse i det senmoderne samfund.

3. Diskutér muligheder og begrænsninger for, at unge selv kan håndtere presset i uddannelsessystemet.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A3, og du skal anvende viden om sociologi og forholdet mellem struktur og aktør.





Fællesdel

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord. 

1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem BNP pr. indbygger og forventet levealder?
Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem BNP pr. indbygger og forventet levealder.
Du skal anvende viden om samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.

Tabel 1 udleveres kl. 9.40.

1b. Opstil tre hypoteser, som kan forklare de sammenhænge mellem partivalg, alder og holdning til, om grøn omstilling er en forudsætning for vækst og velfærd, der kommer til udtryk i tabel 2.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Tabel 2 udleveres kl. 9.40.


Fremtidsudsigter

Opgavernes spørgsmål uden bilag.

Opgavernes spørgsmål med bilag udleveres kl. 9.40.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

NB.
Dette opgavesæt er udarbejdet før den 1. januar 2023.
Hvis du mener, at udviklingen siden da påvirker problemstillingerne, kan du inddrage aktuelle synspunkter og vurderinger i din besvarelse.





Samfundsfag A

Mandag den 11. december 2023

1. del

Kl. 9.00-15.00