Samfundsfag A

Digital
Gammel ordningTirsdag den 26. maj 2020
2. del kl. 10.00-15.00
Danmark og verden


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til klimaafgifter på flyrejser, der kan udledes af tabel 1.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.
1b. Argumentér ud fra en realistisk teori imod Rasmus Nordqvists (ALT) synspunkter på dansk udenrigspolitik, som de kommer til udtryk i bilaget nedenfor.

Rasmus Nordqvist: ”Alternativet: Forsvarsforbeholdet forhindrer dansk indflydelse i EU”.
Altinget.dk. 14.3.2019. Uddrag.

EU-samarbejdet er i konstant udvikling og har siden de danske forbeholds tilbliven i starten af halvfemserne ændret sig meget. Det betyder, at de områder, forbeholdene dækker, ser markant anderledes ud i dag, end de gjorde dengang. Egentlig har forsvarsforbeholdet ikke haft den store betydning for Danmark indtil videre, men de nye vinde på den sikkerhedspolitiske scene tvinger os til at tage stilling. Vil vi fortsat sidde på sidelinjen, mens vores nabolande i Europa forstærker samarbejdet om sikkerhedspolitikken, eller vil vi melde os ind på lige linje med alle andre EU-medlemslande og søge indflydelse?
Vi er ikke bange for et forstærket samarbejde i Europa, tværtimod. EU er vores klart vigtigste udenrigspolitiske instrument til at skabe en bedre verden, og forsvarsforbeholdet forhindrer os i at gøre vores indflydelse gældende på den vigtige sikkerhedspolitik.
Alternativet har store ambitioner på verdens vegne. Vi skal løse klimakrisen og bremse den stigende ekstreme ulighed. Det er vores primære udenrigspolitiske udfordringer i det 21. århundrede, og for et lille land som Danmark er der kun én mulighed - at søge indflydelse og være et godt eksempel. Derfor er det også ærgerligt, når vi med forsvarsforbeholdet signalerer selvtilstrækkelighed og frygt for forpligtende internationalt samarbejde, som er den eneste måde at løse verdens største problemer.
Med et USA, som ikke længere prioriterer Nato-samarbejdet så højt som tidligere, giver det ekstra god mening at indtræde i et fælles europæisk forsvarssamarbejde, hvor fokus er på at pulje ressourcer. Nej, der er ikke tale om en EU-hær, men et samarbejde, der skal gøre det muligt at agere fra europæisk side uden Trump som hæmsko. For os handler det også om at signalere til vores EU-allierede, at vi deltager på lige linje og ønsker at løse internationale opgaver i fællesskab.
Et opgør med forsvarsforbeholdet ændrer ikke vores forsvarspolitik om, at forsvarsbudgettet skal begrænses til en procent af BNI, og at Danmarks militære aktivisme kalder på et akut kursskifte. Vi skal indsnævre de militære prioriteter og gennem civile, diplomatiske og ikke-voldelige metoder adressere mere grundlæggende årsager til ustabilitet, voldsspiraler, terror og konflikter. Også det kalder på europæisk samarbejde.
Delopgave A


Det danske arbejdsmarked og coronakrisen

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (figur 1, figur 2, figur 3, tabel 1, figur 4 og figur 5) kan udledes om udviklingen på det danske arbejdsmarked med henblik på, om der er tale om en overophedning af dansk økonomi frem mod 2018.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.
3. Du er økonomisk-politisk rådgiver for den socialdemokratiske finansminister. Skriv et notat til finansministeren, der sætter ministeren i stand til at udforme en strategi for, hvordan de økonomiske udfordringer, der nævnes i bilag A2, kan håndteres.
Notatet skal tage udgangspunkt i situationen den 19. marts 2020 ifølge bilag A2, og du skal anvende viden om økonomisk politik.
Delopgave B


USA og Danmark

2. Sammenlign de syn på USA’s ændrede adfærd og position i international politik, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3.
I sammenligningen skal du anvende viden om magtforhold i international politik.
3. Diskutér, hvilke muligheder og begrænsninger de ændrede magtforhold i international politik har for Danmarks udenrigspolitik.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B4 og videoklippet i bilag B5, og du skal anvende viden om mål og midler i Danmarks udenrigspolitik.
Delopgave C


Klimapolitik

2. Undersøg hvad der af bilag C1 (tabel 1, figur 1, tabel 2, tabel 3 og tabel 4) kan udledes om danskernes holdning til klimaproblematikken og danskernes klimaadfærd.
Besvarelsen skal understøttes af beregninger, og du skal anvende viden om politiske skillelinjer.
3. Diskutér, hvilke muligheder og begrænsninger staten har i forhold til at ændre befolkningens klimaadfærd.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C2 og videoklippet i bilag C3.
Du skal anvende viden om stat, marked og ideologier.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Surveybanken. Valgundersøgelsen 2019.
1b: Rasmus Nordqvist: ”Alternativet: Forsvarsforbeholdet forhindrer dansk indflydelse i EU”.
Altinget.dk. 14.3.2019. Uddrag.


Delopgave A: Det danske arbejdsmarked og coronakrisen

A1: Figur 1: Danmarks Statistik. 2019.
Figur 2: Danmarks Statistik. 2019.
Figur 3: Danmarks Statistik. 2018.
Tabel 1: Danmarks Statistik. 2018.
Figur 4: Statistikbanken og Samfundsstatistik 2018.
Figur 5: Dansk Arbejdsgiverforening. 2018.
A2: Danske Bank: Opdatering på krisen: Et dybt hul har åbnet sig.
19.03.2020. Uddrag.


Delopgave B: USA og Danmark

B1: Per Stig Møller: ”Nu er så den dag kommet, hvor vi ikke længere kan regne med USA”.
Ræson. 18.7.2018. Uddrag.
B2: Jonas Stengaard Jensen: ”Marie Krarup: Europa, USA og Rusland skal finde sammen om den europæiske kulturarv”.
Ræson. 6.6.2018. Uddrag.
B3: Andreas Bøje Forsby: ”Er verden stadig unipolær? Ja, USA er stadig verdens eneste supermagt til trods for Kinas opstigning”.
Ræson.16.5.2018. Uddrag.
B4: Marcus Rubin: ”En kold skulder”.
Politiken. 22.8.2019. Uddrag.
B5: Deadline: Peter Viggo Jacobsen: ”Alliancen med USA er uomgængelig”.
DR2.dk. 21.8.2019. Uddrag.


Delopgave C: Klimapolitik

C1: Tabel 1: Klimabarometer 2018. Concito.
Figur 1: Klimabarometer 2018. Concito.
Tabel 2: Surveybank. Valgundersøgelsen 2019.
Tabel 3: Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. 2019.
Tabel 4: Danmarks Statistik. 2018.
C2: Mandag Morgen. Maj. 2019.
C3: DR Nyheder: ”Uenige danskere: Hvem har ansvaret for klimaet?”
27.5.2019. Uddrag.
LYD